Trieda červených jabĺčok je trieda  „škôlkárov“ vo veku od 2,5 roka do 4 rokov. Maximálna kapacita triedy je 19 detí, o ktoré sa s láskou starajú 3-4 tety učiteľky s pedagogickým vzdelaním a bohatou praxou v odbore. Keďže vždy pripadá maximálne 5-6 detí na jednu učiteľku, venujeme sa im s veľkou pozornosťou a pri ich integrácii v kolektíve zohľadňujeme aj individuálne potreby každého zvereného dieťaťa. Detičky sú pri výchovných aktivitách rozdelené podľa veku do dvoch skupín, v ostatných aktivitách spolupracujú mladší so staršími a navzájom sa učia pomáhať si. Aj keď naše detské centrum nie je zaradené v sieti školských zariadení, postupujeme vo výchove podľa výchovného plánu zodpovedajúceho vekovej štruktúre detí. Pri výchovnej práci sa opierame o niekoľko projektov. Vedieme deti k samostatnosti, empatii, slušnosti a zodpovednosti. Ako doplnok našej výchovnej činnosti sme zaradili do pravidelného denného režimu krúžky – angličtinu, hudobno-rytmický (v spolupráci s hudobnou školou Yamaha), pohybový a výtvarný krúžok, ktoré vedú odborne zdatné lektorky. Okrem toho sa venujeme s deťmi aj mnohým iným aktivitám – uvedené sú v časti „ďalšie aktivity“.